TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

Bộ môn Ngoại ngữ là một trong các bộ môn của Trường Đại học Y tế công cộng có chức năng nhiệm vụ sau:

  • Tham gia giảng dạy tiếng Anh cho các lớp cử nhân YTCC (chính quy và không chính quy), cao học YTCC và QLBV, chuyên khoa một YTCC tại trường .
  • Xây dựng chương trình, đề cương môn học tiếng Anh cho các lớp cử nhân YTCC (chính quy và không chính quy), cao học YTCC và QLBV, chuyên khoa một YTCC tại trường và  hệ đào tạo từ xa tại các địa phương
  • Chấm thi hết môn học tiếng Anh cho các lớp chuyên khoa một YTCC đào tạo từ xa của trường mở tại các địa phương.
  • Chấm thi hết học kỳ và hết môn học tiếng Anh cho các lớp cử nhân YTCC không chính quy đào tạo từ xa của trường mở tại các địa phương.

Xem tiếp