Bộ môn Ngoại ngữ là một trong các bộ môn của Trường Đại học Y tế công cộng có chức năng nhiệm vụ sau:

1. Nhiệm vụ giảng dạy của bộ môn

  • Tham gia giảng dạy tiếng Anh cho các lớp cử nhân YTCC (hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học), cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm y học (hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học), cử nhân Công tác xã hội, cử nhân Dinh dưỡng, cử nhân Kỹ thuật phục hồi chức năng, cử nhân Kỹ thuật công nghệ môi trường, thạc sỹ YTCC, QLBV & KTXNYH, chuyên khoa I YTCC, chuyên khoa II Tổ chức quản lý y tế.
  • Xây dựng chương trình, đề cương môn học tiếng Anh cho các lớp cử nhân YTCC (hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học), cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm y học (hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học), cử nhân Công tác xã hội, cử nhân Dinh dưỡng, cử nhân Kỹ thuật phục hồi chức năng, cử nhân Kỹ thuật công nghệ môi trường, thạc sỹ YTCC, QLBV & KTXNYH, chuyên khoa I YTCC, chuyên khoa II Tổ chức quản lý y tế.
  • Hỏi thi, chấm thi hết môn học tiếng Anh cho các lớp của trường.  

   2. Các công tác khác:

  • Chấm hỏi thi tuyển công chức cho Bộ Y tế và Sở Y tế
  • Chấm thi nâng ngạch bác sỹ chính, dược sỹ chính cho Bộ Y tế
  • Tham gia đi phiên dịch cho các đoàn đi công tác nước ngoài của Bộ Y tế.
  • Tham gia dịch các tài liệu chuyên ngành YTCC của nhà trường

3. Dự kiến phát triển

  • Mở rộng các loại hình đào tạo nhất là các lớp nghe nói chuyên nghành để đáp ứng nhu cầu cán bộ trong ngành y tế
  • Mở lớp ôn luyện thi Khung tham chiếu năng lực ngôn ngữ châu Âu cho đối tượng thạc sỹ YTCC, QLBV, KTXNYH và cán bộ trong ngành y tế