Chương trình đào tạo

Bộ môn ngoại ngữ giảng dạy tiếng Anh cho các đối tượng sau:

 • Cử nhân YTCC (hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học),
 • Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm y học (hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học),
 • Cử nhân Công tác xã hội (hệ chính quy)
 • Cử nhân Dinh dưỡng (hệ chính quy)
 • Cử nhân kỹ thuật phục hồi chức năng (hệ chính quy)
 • Cử nhân kỹ thuật công nghệ môi trường (hệ chính quy)
 • Thạc sỹ YTCC
 • Thạc sỹ QLBV
 • Thạc sỹ KTXNYH
 • Chuyên khoa I YTCC
 • Chuyên khoa II  Tổ chức quản lý y tế
 • Các lớp ôn thi tuyển sinh thạc sỹ YTCC, thạc sỹ QLBV, thạc sỹ KTXNYH, chuyên khoa II TCQLYT.

Tài liệu, Giáo trình:

Đối tượng cử nhân hệ chính quy và hệ VLVH

 • New English File gồm Elementary, Pre- Intermediate, Intermediate
 • Giáo trình phụ trợ: - Giáo trình nghe: Let's talk (1, 2, 3.), Tactics for Listening; KET,
 • Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành YTCC (dành cho cử nhân YTCC năm thứ ba)
 • Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành KTXNYH (dành cho cử nhân KTXNYH năm thứ ba)
 • Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành CTXH (dành cho cử nhân CTXH năm thứ ba)
 • Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Dinh Dưỡng (dành cho cử nhân Dinh Dưỡng năm thứ ba)
 • Các phần mềm, đĩa CĐ học tiếng Anh cho sinh viên tự
 • Các bài đọc, bài tập phát tay cho sinh viên cử nhân do giáo viên bộ môn biên soạn.

Đối tượng thạc sỹ YTCC, QLBV & KTXNYH

 • Giáo trình luyện thi B1 khung tham chiếu Châu Âu
 • Giáo trình phụ trợ: - Giáo trình nghe: Let's talk (1, 2, 3.), Tactics for Listening; PET

Đối tượng chuyên khoa II Tổ chức quản lý y tế

 • Giáo trình luyện thi B2 khung tham chiếu Châu Âu
 • Giáo trình phụ trợ: - Giáo trình nghe: Let's talk (1, 2, 3.), Tactics for Listening; PET
 • Các bài đọc, bài tập phát tay cho sinh viên cử nhân do giáo viên bộ môn tự soạn.