Chương trình đào tạo

Bộ môn ngoại ngữ giảng dạy tiếng Anh cho các đối tượng sau:

 • Cử nhân YTCC (hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học),
 • Cử nhân Xét Nghiệm YHDP (hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học),
 • Cử nhân Công tác xã hội (hệ chính quy)
 • Cử nhân Dinh dưỡng (hệ chính quy)
 • Cử nhân Xét Nghiệm y học (hệ chính quy)
 • Thạc sỹ YTCC
 • Thạc sỹ QLBV
 • Chuyên khoa I YTCC
 • Chuyên khoa II  Tổ chức quản lý y tế
 • Các lớp ôn thi tuyển sinh thạc sỹ YTCC, thạc sỹ QLBV, chuyên khoa II TCQLYT.

Tài liệu, Giáo trình:

Đối tượng cử nhân YTCC hệ chính quy và hệ VLVH

 • New English File gồm Elementary, Pre- Intermediate, Intermediate
 • Giáo trình bổ trợ: - Giáo trình nghe: Let's talk 1, 2, 3.
 • Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành YTCC (dành cho cử nhân YTCC năm thứ ba)
 • Các băng video, đĩa CD học tiếng Anh cho sinh viên tự học
 • Các bài đọc, bài tập phát tay cho sinh viên cử nhân do giáo viên bộ môn tự soạn.

Đối tượng cử nhân Xét Nghiệm YHDP hệ chính quy và hệ VLVH

 • New English File gồm Elementary, Pre- Intermediate, Intermediate
 • Giáo trình bổ trợ: - Giáo trình nghe: Let's talk 1, 2, 3.
 • Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Xét Nghiệm (dành cho cử nhân XNYHDP năm thứ ba)
 • Các băng video, đĩa CD học tiếng Anh cho sinh viên tự học
 • Các bài đọc, bài tập phát tay cho sinh viên cử nhân do giáo viên bộ môn tự soạn.

Đối tượng cử nhân Công tác xã hội hệ chính quy

 • New English File gồm Elementary, Pre- Intermediate, Intermediate
 • Giáo trình bổ trợ: - Giáo trình nghe: Let's talk 1, 2, 3.
 • Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành CTXH (dành cho cử nhân CTXH năm thứ ba)
 • Các băng video, đĩa CD học tiếng Anh cho sinh viên tự học
 • Các bài đọc, bài tập phát tay cho sinh viên cử nhân do giáo viên bộ môn tự soạn.

Đối tượng cử nhân Dinh dưỡng hệ chính quy

 • New English File gồm Elementary, Pre- Intermediate, Intermediate
 • Giáo trình bổ trợ: - Giáo trình nghe: Let's talk 1, 2, 3.
 • Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Dinh dưỡng (dành cho cử nhân Dinh dưỡng năm thứ ba)
 • Các băng video, đĩa CD học tiếng Anh cho sinh viên tự học
 • Các bài đọc, bài tập phát tay cho sinh viên cử nhân do giáo viên bộ môn tự soạn.

Đối tượng cử nhân Xét nghiệm y học hệ chính quy

 • New English File gồm Elementary, Pre- Intermediate, Intermediate
 • Giáo trình bổ trợ: - Giáo trình nghe: Let's talk 1, 2, 3.
 • Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Xét nghiệm y học (dành cho cử nhân Xét nghiệm y học năm thứ ba)
 • Các băng video, đĩa CD học tiếng Anh cho sinh viên tự học
 • Các bài đọc, bài tập phát tay cho sinh viên cử nhân do giáo viên bộ môn tự soạn.

Đối tượng chuyên khoa I Y tế cộng cộng

 • New English File- Elementary
 • Các bài đọc, bài tập phát tay cho sinh viên cử nhân do giáo viên bộ môn tự soạn.

 

Đối tượng thạc sỹ YTCC và QLBV

 • Giáo trình luyện thi B1 khung tham chiếu Châu Âu
 • Các bài đọc, bài tập phát tay cho sinh viên cử nhân do giáo viên bộ môn tự soạn.

 

Đối tượng chuyên khoa II  Tổ chức quản lý y tế

 • Giáo trình luyện thi B2 khung tham chiếu Châu Âu
 • Các bài đọc, bài tập phát tay cho sinh viên cử nhân do giáo viên bộ môn tự soạn.